konkursy

filmowy

muzyczny

O konferencji

Międzynarodowa konferencja

 Wielokulturowość – kryzys ponowoczesnego społeczeństwa? (Multiculturalism – twilight of post-modern society?)

Organizatorzy:  Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Kraków / Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński

Miejsce konferencji: Kraków, sala Wystawowa A (Auditorium Maximum), ul Krupnicza 33

Termin: 11 X 2013 roku

Przez wdrożenie idei otwartych granic, wolnego handlu, udostępnienie rynków pracy, powszechną mobilność zjawisk artystyczno-intelektualnych, właściwie wszystkie kraje Europy stały się otwarte, a przez to wielokulturowe. Pluralizm społeczny, tolerancja i koegzystencja kulturowa weszły do kanonu wartości współczesnych Europejczyków, stając się zarazem elementem codziennego życia. Od pewnego czasu jednak to codzienne życie przyjmuje postać przestrzeni konfrontacji i konfliktu o coraz bardziej radykalnych formach. Zjawiska, które przez dekady egzystowały na marginesach społeczeństw, znalazły się obecnie w samym centrum ich symbolicznego i politycznego ładu. Sporne stają się religia, normy prawne, zwyczaje, zasady codziennego życia, system nauczania, w końcu kultura. Sytuacja napięcia prowadzi do demonstracji nienawiści, kształtuje postawy radykalne i ksenofobiczne. Wszystko to skutkuje aktami przemocy wymierzonymi często przeciwko zwykłemu, niewinnemu obywatelowi. Wydaje się, że dzisiejsze społeczeństwa Europy nie są przygotowane do rozwiązania tej sytuacji. Wszyscy czujemy bezsilność.

Niektórzy uznali, że przyczyną tego stanu rzeczy jest właśnie idea wielokulturowości.

Zatem jeśli projekt wielokulturowości nie działa, to co nam zostało? Co należy zrobić w związku z zaistniałą sytuacją? Jaki przyjąć sposób integrowania imigrantów w naszych społeczeństwach, aby zachować nasz prawny i kulturowy status quo i czuć się bezpiecznymi, a równocześnie zagwarantować nowym obywatelom te same prawa? Konflikt społeczny jest immanentną cechą nowoczesnego społeczeństwa. Jego obecność niekoniecznie świadczy o potrzebie radykalnego kwestionowania istniejącego ładu. Nie znaczy to jednak, że nie ma pola dla ulepszania mechanizmów, które te konflikty regulują i rozwiązują. Wymiana doświadczeń w tym zakresie, refleksja nad kwestiami integracji i adaptacji kulturowej, zapobiegania przemocy i terrorowi na tle kulturowym, pytanie o przyszłość i kształt społeczeństwa wielokulturowego, wszystko to składa się na curriculum tematów, które chcemy poruszyć na międzynarodowej konferencji Wielokulturowość – kryzys ponowoczesnego społeczeństwa?

Na konferencję zaprosiliśmy przedstawicieli świata akademickiego, polityków i publicystów, działaczy społecznych, ludzi kultury. Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym powinna być zarzewiem dyskusji o formach agresji na tle kulturowym, a także zmierzać do odpowiedzi na pytanie, jakie już wypracowaliśmy metody i formy radzenia sobie z zaistniałą sytuacją oraz w jakim stopniu kultura może przyczynić się do kształtowania dobrych obyczajów w relacjach międzyludzkich i międzykulturowych w Europie.

Rozważania w czasie konferencji będą krążyć wokół następujących tematów:

Sztuka wobec misji wielokulturowości;

Granice tolerancji w kulturze;

Inny kulturowo jako kategoria artystyczna;

Czy środki masowego przekazu wzmacniają nastroje wrogości u Europejczyków wobec mniejszości narodowo-etnicznych?;

Internet przystanią dla szowinistów czy przestrzenią wolności?;

Obywatele na rzecz wielokulturowości – spontaniczne akty zaangażowania społecznego dla idei wielokulturowości;

Wielokulturowość: schyłek idei, ale nie rzeczywistości społecznej.

Dowiedz się
więcej: